Regulamin obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w dniu 28 marca 2019 r.

Na podstawie § 17 statutu Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu uchwala się co następuje:

1.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego  w Kaliszu, zwane w dalszej części „Zebraniem”, jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i w drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na liczbę obecnych członków.                                                                                                                                

2. W Zebraniu uczestniczą :

1) z głosem stanowiącym –  członkowie zwyczajni Towarzystwa,
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie oraz zaproszeni goście.

3. Zebranie otwiera  prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, który przeprowadza wybory przewodniczącego i protokolanta Zebrania.

4. Zebranie prowadzi przewodniczący Zebrania.

5. Zebranie dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym :
Komisji Mandatowej w liczbie 3 członków, która na podstawie list obecności stwierdza prawomocność Zebrania.  
Komisji Wniosków i Uchwał w liczbie 3 członków, która przygotowuje projekt uchwały Zebrania.
Komisje dokonują wyboru przewodniczącego i sporządzają ze swoich czynności sprawozdanie.

6. Zebranie obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach podejmuje uchwały.

7. Zebranie podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym, zarządzanym przez przewodniczącego.

8. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń oraz stosownie                          do potrzeb zarządza przerwy w obradach.

9.   W innych sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga statut Towarzystwa.

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym NOCNE KRYTERIUM KOLARSKIE

"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2019 Wielka Nagroda Kalisza 2019

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym


MMP
Wielka Nagroda Kalisza 2018

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym NOCNE KRYTERIUM KOLARSKIE

"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2019 Wielka Nagroda Kalisza 2019

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym


MMP
Wielka Nagroda Kalisza 2018

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook